നിർത്തിഇട്ട ബസ്സിന്റെ മുന്നിലുടെ റോഡ് കുരുകെ കടക്കുമ്പോൾ

നിർത്തിഇട്ട ബസ്സിന്റെ മുന്നിലുടെ റോഡ് കുരുകെ കടക്കുമ്പോൾ ……പതിയിരികുന്ന അപകടം.

Leave a Reply